КЗК има право да се съмнява, но трябва да изследва прецизно

Европейската практика при нехоризонтални сливания, като на "Еврохолд" и ЧЕЗ, е да се даде одобрение и да се поставят условия, казва съдружникът в Адвокатско дружество "Димитров, Петров и Ко." адв. Зоя Тодорова

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 24 October 2019 11:05 >
КЗК има право да се съмнява, но трябва да изследва прецизно
На 10 октомври Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) обяви, че започва задълбочено проучване на сделката за придобиване на бизнеса на ЧЕЗ в България от страна на "Еврохолд", въпреки че придобиващата и придобиваната страна са в различни икономически дейности. Опасенията на КЗК са свързани с възможността след концентрацията търговците на електроенергия на свободния пазар от групата на ЧЕЗ да получават по-бързо и по-евтино "застраховка-гаранция", която от тази година е нова форма на обезпечение при дългосрочните договори на енергийната борса, която е алтернатива на наложените вече "банкова гаранция" и "паричен депозит".

КЗК се обляга на консолидираните данни, че застрахователните дружества на "Еврохолд" имат дял над 40% от пазара на гаранционни застрахователни продукти. Веднага от кандидата за купувач изпратиха в КЗК допълнителна информация, от която стана ясно, че дружествата му не предлагат въобще "застраховка-гаранция" за търговия с електричество, по-голяма част от приходите им по гаранционни продукти са генерирани в чужбина, а делът им в България на този пазар е едва 5%. "Еврохолд" напомня и за регулациите на застрахователния пазар, които правят икономически неизгодни сделките със свързани лица заради повишените капиталови изисквания в подобни случаи.

Отделно от това участници на свободния енергиен пазар коментираха, че "застраховка-гаранция" не се използва по принцип, защото не се издава бързо, което е важно при търговете, и затова предпочитания от всички страни метод е банковата гаранция. В случая с бъдещото обединение сроковете ще се утежнят и от текстовете на Закона за публично предлагане на ценни книжа, които изискват времеемък процес на обявяване на сделки между свързани публични дружества (такива след концентрацията ще са "ЧЕЗ Електро" и "Еврохолд").
– Г-жо Тодорова, как ще коментирате аргументите на КЗК за започване на задълбочено проучване на сделката за активите на ЧЕЗ в България?
– С аргументите си към настоящия етап КЗК изразява единствено възникнали съмнения за нарушаване на ефективната конкуренция. Те могат да се дължат на недостатъчно събрана информация, неправилно интерпретиране на изходни данни и т.н. Тъкмо това е смисълът на задълбоченото проучване – дали тези съмнения ще се оправдаят, следва да е въпрос на внимателна последваща преценка. Въз основа на решението КЗК трябва да пристъпи към събиране, верифициране и анализ на допълнителна информация, с която да извърши по-задълбочена преценка на ефектите от предстоящата сделка.

– Можеше ли КЗК да определи географското пазарно присъствие на купувача в сферата на застраховането още при ускореното проучване, или пък, че въобще не предоставя застраховка гаранция за търговия на ток?
– Определянето на пазарното положение на участниците в сделката на дефинирания съответен географски и продуктов пазар е съществена част от оценката на концентрацията. От тази гледна точка географското присъствие, както и продуктовото портфолио на купувача в сферата на застраховането е от значение, за да може да се определи коректно неговият пазарен дял. Това е задължителен етап от анализа дори и в рамките на ускореното проучване и в решението на КЗК се съдържат аргументи в тази посока. Доколко обаче определянето му в решението е правилно е отделен въпрос и подлежи на потвърждение в задълбоченото проучване. Тъкмо затова са и предоставените допълнителни данни от страна на уведомителя, които следва да бъдат подложени на внимателен последващ анализ.

Горното важи както за географската структура на приходите на групата "Еврохолд", така и за представената публично от участниците информация, че групата "Еврохолд" изобщо не предоставя като продукт застраховка-гаранция, насочена към търговци на електроенергия. Подобна информация е от значение и следва да се провери и вземе предвид за очертаване на цялостната пазарна картина, необходима за анализа.

– Това, че застраховка-гаранция почти не се използва като обезпечение на борсата на електрическа енергия, трябва ли да бъде фактор при вземането на решение от страна на КЗК?
– Анализът за въздействието на сделката винаги следва да е резултат от съвкупната преценка на функционирането на засегнатите пазари и затова всеки аспект следва да бъде отчетен. Разбира се, КЗК има възможност да вземе предвид бъдещи промени на пазара и тенденции в развитието му, които могат да бъдат разумно предвидени. Ето защо фактът, че към настоящия момент застраховка-гаранция почти не се използва от търговците на електроенергия като форма на обезпечение, следва да бъде взет предвид. Същевременно следва да се направи разумна проекция за потенциалното му разпространение в бъдеще, като се отчете, че това е нов вид обезпечение, допуснато от закона през 2018 г., доколко реално то се предлага на пазара като продукт от застрахователните дружества – като се имат предвид и твърденията, че самата група на "Еврохолд" не го предлага в портфолиото си, и т.н.

– Трябва ли КЗК да изследва прецизно регулацията на застрахователния пазар?
– В решението на КЗК основният аргумент за нарушаването на конкурентната среда е конкурентното предимство, което след сделката ще има обединената група на пазара на търговия на електроенергия, осигурявайки си изначално изпълнение на гаранционните изисквания – предимство, на което останалите участници трудно биха противостояли. Същевременно обаче не са отчетени редица особености в правното регулиране на засегнатите дейности, както и фактът, че и в двете групи присъстват публични дружества – също попадащи в обхвата на специфична регулация. Приложими са редица регулаторни изисквания, които съдържат ограничения по отношение на сделките със свързани лица, които следва да се вземат предвид. Това означава, че КЗК следва да извърши допълнително изследване и анализ доколко предполаганият гарантиран, бърз и финансово изгоден достъп до допълнителен финансов ресурс действително ще се реализира за участници-публични дружества в хипотеза на завишени капиталови изисквания и засилена регулация. КЗК следва да събере и анализира допълнителна информация относно регулацията и ограниченията в тези сектори по отношение сделките със свързани лица, както и в цялост допустимостта на използването на споделен финансов ресурс от дружества в подобни групи.

– От наличната информация до момента виждате ли някаква пречка пред сделката от гледна точка на законодателството в областта на конкуренцията?
– От гледна точка правото на конкуренция настоящата сделка представлява конгломератна концентрация – между групи от предприятия, чиито отношения не са нито чисто хоризонтални (като конкуренти на един и същи съответен пазар), нито вертикални (като доставчик и потребител). При този тип концентрации отсъства основният резултат, който противоречи на правилата за конкуренция – а именно елиминирането на пряка конкуренция на един и същи пазар. Ето защо, както е посочено и в Насоките на Европейската комисия за оценяването на нехоризонталните сливания, този тип концентрации в повечето случаи не водят до проблеми във връзка с конкуренцията, но се допуска, че в определени конкретни случаи конкуренцията може да бъде нарушена. За да бъде обективно оценена концентрацията и оттам наличието или липсата на потенциални антиконкурентни ефекти, КЗК трябва прецизно да определи пазарното присъствие на участниците в концентрацията на отделните засегнати пазари и да вземе предвид всичките им относими характеристики, включително приложимите регулаторни изисквания. Едва след такъв цялостен анализ може да се прецени дали планираната концентрация, макар и конгломератна, има потенциал по изключение да окаже съществено въздействие върху конкуренцията.

Интересно е да се отбележи също и че КЗК има теоретична възможност да разрешава концентрацията, при условие че бъдат изпълнени мерки за ограничаване на отрицателното й въздействие върху засегнатия пазар. Така например при подобен сценарий, след провеждане на задълбочено проучване, Европейската комисия одобри придобиването на американската компания Monsanto от германския конгломерат Bayer, поставяйки определени условия – за отделянето на определена част от бизнеса на Bayer, за да се избегне припокриване на пазарно участие. Доколкото в решението си КЗК се аргументира изключително с един конкретен аспект от дейността на търговците на електроенергия, то има възможност да се мисли и за разрешаване на сделката под условие за определено поведение на участниците, което да адресира изразеното от КЗК съображение, ако то се потвърди след задълбоченото проучване. 

Текстът е публикуван в брой 42/2019 г. на списание "Икономист", който може да купите в разпространителската мрежа. Вижте какво още може да прочетете в броя.
Exit

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ