Сметната палата откри куп нередности в отчета на Софийския университет

Споделяне

Икономист

Икономист

iconomist.bg

newsroom@iconomist.bg

Сметната палата отказа да завери финансовия отчет на Софийския университет "Свети Климент Охридски" за 2016 г., тъй като не дава вярна и честна представа за финансовото състояние и имуществото на вуза, обявиха от одитния орган.

Като основна причина за отклоненията се посочва липсата на адекватни контролни процедури, които да предотвратяват и разкриват финансови и счетоводни нарушения. Така има риск част от активите като компютри, машини, съоръжения, стопански инвентар и др., да не се водят на отчет.

Например, по сметката "Компютри и хардуерно оборудване" в баланса на университета са отразени 9 235 594 лв., сборът от оборотните ведомости на звената по същата сметка е 9 029 279 лв., а при инвентаризацията са установени 4 557 206 лв. За несъответствията не са предоставени документи, както и не са документирани липси и излишъци при извършването на годишната инвентаризация.

През миналата година в СУ са продължавали да използват средства от касата си за възстановяване на гаранции от процедури за обществени поръчки, за служебни аванси и плащания на доставчици над 10 000 лв. В брой е платен и недвижим имот – вилна еднофамилна сграда в гр. Черноморец, на стойност 58 725 лв., което е грубо нарушение на Закона за ограничаването на плащанията в брой.

В периода 2014 г. – 2016 г. Научноизследователският сектор е предоставил заем в размер на 4 млн. лв. на СУ за заплати и други текущи разходи. Над 3,1 млн. лв. от тези пари не са върнати, макар да са необходими на института.

От Сметнала палата посочват, че 15 от препоръчките, заложени в одитния доклад на СУ за периода януари 2013 г. – юни 2015 г. остават неизпълнение. Така това е втори финансов отчет на СУ през последните години, който е отхвърлен от одитния орган – след този през 2014 г. През 2012 г., 2013 г. и 2015 г. подаденото от Алма матер е заверено с резерви.

Позицията на СУ
От началото на 2016 г. насам ръководството на Софийския университет активно и последователно извършва преглед на дейности и системи, в които има изоставане и недостатъци, съобщиха от Алма матер в официална позиция.

В Софийския университет има близо петдесет вътрешни разпоредители с бюджет в общо 16 факултета и три департамента, като са установени пропуски в работата на множество звена, които събират и предоставят счетоводни данни.

"Бяха предприети редица мерки за подобряване на работата на счетоводния отдел, за въвеждане на адекватни контролни процедури за предотвратяване и разкриване на извършването на финансови нарушения, както и за преодоляване на констатацията на Сметната палата от последните години за разминаване между счетоводния отчет на Софийския университет, оборотните ведомости на отделните звена и резултатите от инвентаризацията. Положихме големи усилия за изграждането на електронна система, свързваща звената на Университета с централното счетоводство така, че да се получава незабавна и достоверна информация. От месец юни 2017 година системата вече функционира", пишат от СУ.

От ръководството му уверяват, че ще продължат с мерки за подобряване на финансовата дисциплина и са уверени, че направеното до момента ще доведе до видим напредък при последващи проверки.

Споделяне

Оставете коментар

.....................................