Орязване на бумащината

Новите промени в АПК ще спестят над 28 млн. лв. на бизнеса и гражданите от вадене на документи и висене по опашки

Иглика Горанова
Иглика Горанова / 20 December 2018 16:28 >
Орязване  на бумащината
Обръщане на 180 градуса на модела на обслужване на гражданите и бизнеса у нас. Това е същността на новите промени в Административно-процесуалния кодекс (АПК), които са пуснати за обсъждане на правителствения портал за обществени консултации. Те въвеждат задължение за администрацията да ползва публичните регистри и служебния обмен на данни при предоставяне на услуги, а не гражданите и бизнесът да се редят по гишетата за справки, които ги има в публичните регистри. Така ще се удовлетворят редица конкретни искания за намаляване на административната тежест.

Авторите на поредните мащабни промени в АПК, които изчистват тези парадокси, са адвокатско обединение „Попов, Делчев и Мапекс“ заедно с дирекция „Модернизация на администрацията“ на Министерския съвет. Те предлагат изменения в над 136 специални закона и нормативни актове, които да направят най-сетне работещо комплексното административно обслужване у нас. Експертите са изчислили, че ако промените бъдат гласувани в парламента, на бизнеса и на гражданите ще бъдат спестени над 28 млн. лв. годишно от такси за вадене на документи и от висене по опашки. Промените съкращават и сроковете за предоставяне на услуги, въвеждат таван за таксите при предоставяне на бързите услуги, както и регламентират безплатния служебен обмен на документи и данни.

Проект: Елеонора Сергиева, която  е сред авторите на промените в АПК, смята, че с промените в над 136 закона административната тежест да гражданите и бизнесът ще падне чувствително„За разлика от сегашното фактическо положение за предоставяне на документи от гражданите и бизнеса въпреки съществуващия принцип на служебното начало, ние сме предложили редица промени, които гарантират това да се случва по служебен път. И да засяга както административните органи, така и доставчиците на обществени услуги – болници, учебни заведения, банки, застрахователи, лица, осъществяващи публични функции – например камари на архитекти и други професионални организации с регулиращи функции, както и съдебната власт, когато предоставя административни услуги. Едно от предложенията е да има забрана да се искат документи, които са налични в публичните регистри“, коментира пред „Икономист“ новите изменения в АПК Елеонора Сергиева от Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“, член на обединение „Попов, Делчев и Мапекс“. Тя уточни, че измененията засягат различни сфери - здравеопазване, осигуряване, образование, земеделие, селско стопанство, транспорт, съобщения, електронно управление, социални дейности, икономика, инвестиционен процес и строителство, туризъм, околна среда, екология и подземни богатства, данъци и финанси, интелектуална собственост, култура, културно наследство, инвестиции, банкова дейност, енергетика, застраховане, охранителна дейност, пожароопасна и взривоопасна дейност, хазарт и други. „Посетили сме над 3700 локации и установихме, че не се спазват принципите и правилата за служебното начало, комплексното административно обслужване, сроковете за предоставяне на услуги, не се спазва и принципът за еднократно създаване и събиране на данни“, коментира Сергиева. И уточни, че предложенията са изготвени по проект, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“.

Рекордно кратки регистрации в туризма
Облекчение: Намалява се срокът за разглеждане на заявление за регистрация на туроператори и туристически агенти от 2 м. на 14 дниВ Закона за туризма се намалява срокът за разглеждане на заявление за регистрация на туроператори и туристически агенти от 2 месеца на 14 дни. В процедурите по категоризация се предвижда само деклариране на данните за издадени документи за въвеждане в експлоатация. Съкратен е срокът за разглеждане на подадените заявления за категоризация от 14 на 7 дни, тъй като това е първата фаза от процедурата по категоризация, в която органът извършва само документална проверка на подаденото заявление. Предвидена е и приложимост на мълчаливото съгласие, което съществено би облекчило процедурата, особено в общините, като наличието на мълчаливо съгласие не препятства органа да издаде отказ в предвидените в закона срокове. „Ако това облекчение наистина се реализира, то ще е голям стимул за развитието на организирана туристическата дейност в България, защото в момента нито една регистрация в отрасъла не се случва само за две седмици“, коментираха членове на Асоциацията на туроператорите и туристическите агенции в България.

Разтоварване от бумащина при имотните сделки
Ако промените минат в пленарна зала, ще има облекчения при сделките с имоти в частта за вадене на данъчните оценки. Създава се възможност да се правят служебни проверки от страна на нотариусите на данъчните оценки, както и за наличие и липса на данъчни задължения, включително за конкретен имот. Това е възможно, защото информацията за данъчните оценки е в централната база данни, поддържана в Министерството на финансите, в която общините вписват информация. По този начин авторите на предложенията са изчислили, че ще се спести ходенето в общината на гражданите и бизнеса по два пъти - за подаване и за получаване на удостоверения за данъчни оценки, които да представят пред нотариусите и службите по вписване за сделки с имоти.

Предвижда се да се спести и ваденето на удостоверения за липса на задължения към общината, каквито се изискват например от възложител по Закона за обществените поръчки (ЗОП), преди да се сключи договор с лицето или фирмата изпълнител. За проверката за задължения към НАП има нормативно въведен и работещ служебен обмен, но за общините въпросът не е регламентиран и масово се изисква изпълнителят да носи такова удостоверение.

Други промени предвиждат при въвеждане в експлоатация на сграда или съоръжение на техническа инфраструктура със самостоятелен обект, както и на строежи, които създават зони на ограничения, да отпадне и изискването собственикът, съответно възложителят, да представя удостоверение от службата по геодезия, картография и кадастър за нанасяне на имота в кадастъра. Органът, който въвежда в експлоатация строежа – най-често общината, ще трябва да проверява служебно това обстоятелство.

В Закона за устройство на територията са предложени съществени изменения в процедурите по одобряване на планове, издаване на разрешения за строеж и на разрешения за ползване/удостоверения за въвеждане в експлоатация, като се предвиждат изрично случаи на изискване на съгласувателни становища по служебен път. За преодоляване на въведени практики да се изискват документи, с които съответният компетентен орган трябва да се снабди служебно, са регламентирани изрично справките и информацията, които следва да се набират по служебен път, а именно: справки и документи от кадастъра, скици, издавани от общините и службите по земеделие, информация относно вписани в Имотния регистър актове, информация в регистрите на ГРАО, информация и актове по ЗООС за оценки по ОВОС, информация за разрешителни за водовземане по Закона за водите.

Как се изменя гражданската регистрация
В Закона за гражданската регистрация най-голямата промяна е свързана с т.нар. епизод от живота – раждане и смърт. Предвижда се опция за електронно съобщаване на тези събития от лечебните заведения до съответната община, съответно служебно съставяне от нея на акт за раждане и издаване на удостоверение за раждане, респ. акт за смърт и препис извлечение от него. При реализация на възможностите за съкращаване на сроковете за това съобщаване готовите удостоверения за раждане ще се получават заедно с новороденото при изписването от болницата. Между другото тази година община Варна получи награда от Института по публична администрация за добра практика в категорията „Технологични решения за открито управление“ за електронен обмен с болниците при съобщаване на събитието смърт. Което означава, че въвеждането на това облекчение е въпрос на желание. „Прави впечатление, че администрациите сами предлагат промени, които облекчават гражданите и бизнеса“, коментира пред „Икономист“ Елеонора Сергиева.

В Закона за българите, живеещи извън Република България, се въвежда служебно събиране на информация и документи от компетентните български органи относно българския произход на заявителя.

Служебен обмен на данни в застраховането
Промените касаят и Кодекса на застраховането. Предвижда се при предоставянето на услугата по изплащане на обезщетение за настъпило застрахователно събитие по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите застрахователите служебно да събират всички необходими документи и информация – например протоколи от КАТ за пътнотранспортни произшествия или допълнителни документи, за да се установи кой е виновният водач.

При прекратяване на регистрацията на МПС поради „тотална щета” и съответно изплащане на обезщетение в момента процедурата изисква размяна на удостоверения между застрахователя и компетентните органи на МВР, чрез ползвателя на застраховката, респ. собственика на превозното средство. Промените предвиждат компетентните регистрационни органи и застрахователите да обменят служебно информация за определяне на случай на „тотална щета” върху моторното превозно средство и съответно за извършеното прекратяване на регистрацията на това основание, като са засегнати и в Закона за движение по пътищата.

По Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране – при вписване на дружество за управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционното дружество и договорен фонд да отпадне изискването за представяне на лиценз и разрешение от Комисията за финансов надзор, като Aгенцията по вписванията извършва служебна проверка в публичните регистри на комисията. Подобно предложение има и относно лицата, които се лицензират по реда на Закона за пазарите и финансовите инструменти, както и за банките в Закона за кредитните институции – проверката за издаден лиценз да се прави в БНБ.

Без опашки: Институциите ще бъдат задължени да си обменят документи по служебен път и  да ползват публичните регистри, за да няма опашки за документиАктът на КАТ ще заменя талона 6 месеца
Промени има и в Закона за движението по пътищата - срокът, за който издаденият акт за установяване на нарушение по закона заменя контролния талон, е увеличен на шест месеца, като е приравнен с максималния срок, в който следва да се издаде наказателно постановление, като отпада нуждата от презаверка на акта в „Пътна полиция“ на всеки месец, ако още не е издадено наказателно постановление. „Това облекчава самия орган, защото едно от най-масовите посещения в „Пътна полиция” е за презаверяване на актове и служителите сами удължават сроковете от 1 на 2 месеца, за да спестят на хората два пъти опашки”, коментира Сергиева.

С измененията е намален и срокът за произнасяне на съответните служби на МВР при издаване на становища по проектите, свързани с организиране на движението по пътищата – от 1 месец на 7 дни, като е въведена възможността за съгласуването да става по служебен път, а не само по искане на заявител, като се въвежда и мълчаливо съгласие при непроизнасяне. Облекчения ще има и при отписване на автомобила в „Местни данъци и такси“ в общината. В момента, ако по някаква причина даден автомобил е претърпял щета или друго събитие и е дерегистриран, трябва да се носи документ на общинската служба за вида на щетата, въпреки че „Местни данъци и такси“ имат връзка със системата на МВР и могат да проверяват служебно какво се е случило с колата. С новите изменения тези проверки ще се извършват само служебно.

В Закона за автомобилните превози се предлага превозвачите вече да не представят документи към заявленията за лиценз, регистрация и пр. документи, налични в публичните регистри. От тях ще се изисква да посочват единствено идентификационни данни, като например: дипломи, удостоверения за придобита квалификация, разрешения за ползване, документ за собственост. Подобни промени се правят и в Закона за железопътните превози, в Закона за измерванията, в Закона за техническите изисквания към продуктите.

Стоп на безкрайните копия за ТЕЛК
В Закона за здравето се установява нормативно поддържането от Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) на единна информационна система на медицинската експертиза в България и централизиран регистър и електронно досие на лицата, преминали през системата на медицинската експертиза. Предвидено е извършването на служебен обмен на данни между институциите, както и е въведено ограничение за събирането на копия от решенията на ТЕЛК и НЕЛК (които също така съдържат изключително чувствителни лични данни за здравното състояние на лицата), освен ако задължението за представянето им не е предвидено в специален закон.

В Закона за лечебните заведения при издаване на разрешение за осъществяване на дейност като тъканна банка отпада изискването за представяне на хигиенното заключение за обекта от Регионалната здравна инспекция (РЗИ). Вместо това се предвижда при проверката, която се извършва от Изпълнителната агенция по трансплантация, РЗИ да проверява за спазване на хигиенните изисквания, като се въвежда тези проверки да се извършват съвместно от РЗИ и агенцията.

Безвъзмездни данни от кадастъра
Измененията задължават Агенцията по геодезия, картография и кадастър да предоставя безвъзмездно за целите на комплексното административно обслужване кадастрални данни на ведомства и общини, организации, които предоставят обществени услуги и органи на съдебната власт. При промяна в собствеността в имотите – например при прехвърлителна сделка, измененията в Кадастралната карта и кадастралните регистри ще се извършват въз основа на служебно постъпила информация от службата по вписванията, а не гражданинът или фирмата да ходи да заявява промяната. „По този начин се цели и своевременна актуализация на кадастралната карта и кадастралните регистри чрез служебен обмен, тъй като нормативно липсва въведено задължение за подаване на заявление от новия собственик на обекта за отразяване на данните в кадастъра“, обясни Сергиева.

Облекчаване на земеделците
В Закона за арендата в земеделието се облекчава процедурата за вписване на договорите за аренда, като се предвижда след вписването им в службата по вписванията те да се регистрират в съответната Общинска служба по земеделие (ОСЗ) по служебен път и да отпадне задължението гражданите, които обработват земята, да носят договорите и да ги регистрират в ОСЗ.

В Закона за ветеринарномедицинската дейност се променят процедурите по регистрация на животновъдни обекти, като отпада изискването за представяне на дипломи за висше образование, документ за собственост на обектите, представяне на трудови договори.

В Закона за водите се предвижда при издаване на разрешителните по закона – например за ползване на водни обекти, да отпадне изискването за представяне на скица за имотите и документи за собственост, като е предвидено индивидуализиращите данни за тези документи да бъдат посочвани от заявителите и да се извършва проверка по служебен път. А органът, който води производството – екоминистерството, кметът на общината, Басейнова дирекция, преди произнасяне по заявлението служебно ще изиска и съгласувателни становища, свързани със засягане на изградена инфраструктура и с възможността за промяна на предназначението на земеделски земи и на горски територии или одобрения на технически проекти.

В Закона за животновъдството се предвижда облекчение по отношение на регистрацията на развъдни ферми и стопанства, като отпада задължението за регистрация на фермите в Областните дирекции „Земеделие“. Вместо това се предвижда в процедурата по регистрация на фермите като животновъдни обекти по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност пред БАБХ да се проверяват и изискванията по Закона за животновъдството. „Това, което се предлага, просто не е за вярване, защото няма да ходим на две опашки и да се виси пред гишета“, смятат от Асоциацията на говедовъдите в България.

В Закона за храните се съкращават двойно сроковете в за регистрация на обекти за производство и търговия с храни и за регистрация за извършване на дейност облъчване на храни с йонизиращи лъчения. Отпада изискването при издаване на разрешение за оператор на хранителна банка заявителите да представят копие от удостоверението за регистрация на обекта като обект по Закона за храните, тъй като то се издава от същия орган. Отпада и изискването за представяне на документ за собственост, като е предвидено заявителите да декларират, че разполагат със съответния обект.

„Искаме силно да подкрепим измененията в специалните закони, с които се въвеждат забрани да се искат документи или данни от публичните регистри. Дано промените минат“, коментират от дружество „София консулт“.
Срокът за коментари по проекта е 3 януари.

Текстът е публикуван в брой 51/2018 г. на списание "Икономист", който може да купите в разпространителската мрежа. Вижте какво още може да прочетете в броя
Exit