НСИ: През януари стокообменът на България се ускорява

Намалява износът за трети страни
НСИ

Търговията на България с други страни се ускорява през първия месец на 2018 г., като ръст отбелязват както вносът, така и износът от страната, показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

През януари 2018 г. от България са изнесени стоки на обща стойност 4,2 млрд. лв. и в сравнение със същия месец на предходната година износът се увеличава с 12,3%. В същото време в страната са внесени стоки общо на стойност 5,044 млрд. лв., или с 19,3% повече спрямо същия месец на 2017 г.
През януари 2018 г. износът на България за трети страни намалява с 16.3% в сравнение с предходната година и е на стойност 1 098.0 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, бившата югославска република Македония, Сърбия, Руската федерация и Съединените американски щати, които формират 57.3% от износа за трети страни.
Износът на България за трети страни през януари има най-голям ръст в сравнение със същия месец на 2017 г. в секторите „Химични вещества и продукти“ (37.5%) и „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ (29.4%) . Най-голям спад се наблюдава в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (79.6%) и „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (47.7%).
Вносът на България от трети страни през януари 2018 г. се увеличава с 15.9% в сравнение със същия месец на предходната година и е на стойност 1 829.2 млн. лева (по цени CIF). С най-голям както стойност са стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.
При вноса от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през януари 2018 г. спрямо същия месец на 2017 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (81.5%) и „Машини, оборудване и превозни средства“ (59.8%). Спад се наблюдава само в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (22.3%).

Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с трети страни през януари 2018 г. е отрицателно и е в размер на 731.2 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е на стойност 593.9 млн. лева.

Коментари