Нови 15 000 души са намерили работа от началото на годината

През март са отчетени 6,8% безработица в страната

От началото на годината до момента броят на безработните, регистрирани в бюрата по труда, е намалял с над 15 хил., като през март те наброяват 221 600 лица. Спрямо февруари регистрираните безработни са с 9 011 души по-малко, а спрямо година по-рано – с 40 171, съобщава Агенцията по заетостта.

Данните сочат устойчива тенденция за намаляване на безработицата, като през март регистрираното равнище в страната продължава да намалява и достига 6,8% .

Новорегистрираните безработни през месеца са 21 741, като в тази група младежите заемат дял от 24%, лицата над 50 г. – 27%, самоопределилите се като роми са 13%, а лицата с увреждания – близо 5%. В резултат на дейността на трудовите посредници над 5 500 безработни са активирани да ползват предлаганите услуги от Агенцията по заетостта. Спрямо месец по-рано прави впечатление нарастването с над 50% на регистриралите се неактивни, чийто брой достига 1 304 лица.

Обявените свободни работни места от реалната икономика през март са 23 131, бележат данните на Агенцията по заетостта, а сравнението с месец по-рано показва съществен ръст от близо 45% в потребностите от работна сила. Данните говорят за явно оживление на трудовия пазар, като традиционно над 80% от местата са обявени от частния сектор.

Най-много са работните места в сферата на:

Хотелиерството и ресторантьорството – 5 449 или 23% от заявените;
Преработващата промишленост – 4 746 или 20% от заявените;
Търговията – 3 692 или 16% от заявените.

Най-търсените групи професии през март обхващат работещите в сферата на персоналните услуги, продавачите, работниците в добивната и преработваща промишленост, работниците по събиране на отпадъци, работниците в селското стопанство, водачите на МПС и подвижни съоръжения, операторите на стационарни машини и съоръжения и др.

Според икономиста Румен Гълъбинов обаче тези резултати се дължат на намаляващото население в трудоспособна възраст. Фактът, че в България са останали по-малко хора, се отразява положително върху статистиката за повишената заетост, каза той за „Икономист“.

Дългосрочно безработните продължават да формират основната част от безработните на пазара заради тяхната непригодност към търсенето и липсата на специфични професионални умения. Дефицитът на кадри ще продължи да разтваря ножицата в нивото на заплащане и неравенство в България. А за тези, които са в програмите за субсидирана заетост, ще става все по-трудно да се включат на пазара на труда, смята Гълъбинов.