Най-добрите в бранша

Водещите 20 компании реализират над 87% от оборота в отрасъла

Пламен Енев
Пламен Енев / 17 August 2018 12:35 >
Най-добрите в бранша
лидерът: Мини "Марица - Изток" има пазарен дял от 20 на сто в добивната индустрия
Добивната промишленост е специфичен отрасъл, защото броят на функциониращите предприятия е относително малък, но те успяват да генерират продукция и добавена стойност, която като абсолютен размер надхвърля производството на много други отрасли.

Водещите 20 български компании в добивната промишленост реализират почти целия оборот в отрасъла – около 87% (виж табл. 1). Общият дял на лидерите в сектора „Мини Марица – изток“ ЕАД, „Елаците – Мед“ АД, „Дънди Прешъс Металс Челопеч» ЕАД и „Асарел-Медет“ АД е над 66%.

През 2017 г. в челния списък попадат и дружествата „Ноубъл контрактинг ІІ ГМБХ – клон България“, „Мин индъстри“ ЕООД и „Минерал 2000“ ЕООД, които предходната година не бяха сред водещите 20 компании в сектора.

Нивата на рентабилност и възвръщаемост във водещите 10 компании са около средните за сектора, но за разлика от общите тенденции те бележат подобрение поради изключителен ръст в приходите и постигнатите финансови резултати. Двигатели на растежа са по-ефективното управление на производствените разходи, както и не толкова негативното влияние на лихвени и данъчни плащания. Средната задлъжнялост при водещите компании остава над нормалните за сектора нива заради по-високи краткосрочни задължения. Последните водят и до по-малко свободни оперативни средства за посрещане на текущи нужди, но въпреки това нивото им остава достатъчно високо с оглед на значителния ръст в ликвидните парични средства.

Оперативната ефективност при водещите дружества е значително по-висока от средните нива за отрасъла и продължава да бележи подобрение поради същите тенденции на забързана обращаемост на складови наличности и ускорено събиране на вземания.

Най-рентабилната компания е „Елаците – Мед“, която постига висока възвръщаемост от инвестираните средства. Тя има минимални нива на задлъжнялост и ниска степен на финансов риск. Най-прогресиращото дружество е „Мин индъстри“, което чрез подобрена оперативна ефективност и по-ефикасно управление на персонала сериозно повишава финансовия си резултат. Но компанията е и най-рискуващата в сектора, като регистрира високи нива на задлъжнялост и финансов риск.

Според оценката на „ИКАП България“ за кредитния риск на водещите 20 компании в сектора, при всички водещи фирми, с изключение на 2, се наблюдава високо или поне достатъчно ниво на ликвидност. Не се забелязват трудности с покриване на лихвените плащания при нито една от водещите компании, с изключение на тези, оценени с „Висок-умерен“ и „Висок“ риск.

Компаниите с оценка „Нисък риск“ се отличават с дял на дълга по-малко от 30% от сумата на активите. Те реализират и най-високи приходи и печалби. Оценените с „Умерен-нисък риск“ дружества реализират най-висока възвръщаемост от инвестираните средства. Компаниите в сегмента „Висок-умерен риск“ донякъде го оправдават с постигната висока рентабилност и значителни нива на ликвидни средства. От своя страна дружествата с оценка „Висок риск“ не успяват да покрият сериозната си задлъжнялост с високи финансови резултати и ликвидност.

Материалът е част от специализираното приложение към бр. 33 "Добивна промишленост", подготвено от Пламен Енев

Текстът е публикуван в брой 33/2018 г. на списание "Икономист", който може да купите в разпространителската мрежа. Вижте какво още може да прочетете в броя.
Exit