И защита, и доход – застраховка „Живот“ с инвестиционен фонд

Весела Николаева

В битката за запазване и увеличаване на пасивните доходи финансовите компании предлагат десетки, дори и стотици възможности и комбинации. Една от популярните е животозастраховка в комбинация с инвестиционен фонд. Казваме „популярни“ с условност, защото като цяло животозастраховките остават слабо познати на пазара на спестовни продукти в България. А те са много добър вариант, когато търсите едновременно защита (обезщетение при непредвидени инциденти), но и по-активна доходност.

Най-общо това са животозастраховки, при които част от премията отива за инвестиции в различни ликвидни активи. В зависимост от склонността да поемате риск тези активи може да са консервативни, балансирани или агресивни. В края на срока по договора клиентът получава постигнатата печалба, като тя може да бъде изплатена и предсрочно, в зависимост от условията на договора.
Полиците с инвестиционен фонд не гарантират сигурна доходност. Никоя компания, брокер или посредник няма право да обещава бъдеща печалба, а миналите резултати не гарантират бъдещите. Единственото сигурно е, че при инцидент вие или близките ви ще получите обезщетение – точно както при класическа животозастраховка. Има възможност и за предсрочно прекратяване и теглене на натрупаните пари, както при всяка животозастраховка. Разбира се, това означава да изтеглите доста по-малко средства, отколкото бихте взели в края на срока, тъй като се плаща вид такса за предсрочното теглене.

Сигурно и несигурно
„При настъпване на покрито събитие застрахователят изплаща на клиента по-голямата от двете суми – договореното гарантирано обезщетение или сумата, равна на стойността на инвестиционните единици по личната му сметка“, обясняват от „Булстрад Живот“. Ако няма събитие в рамките на договора, в края на срока на полицата клиентът получава натрупаното от инвестиции по личната му сметка. Възможно е както да получи добра доходност, така и да не вземе почти нищо като инвестиционна печалба. Накратко – гарантирани са ви обезщетения при покрити рискове, както и внесената главница. Доходността може да е и 0%.
Вноските от премията се разпределят в класическа и инвестиционна част – класическата не се губи, тя не се инвестира рисково и е гарантирана. При загуба на живот на застрахования на неговите близки се изплаща сумата, твърдо договорена в рисковата част, заедно с натрупаните до събитието пари от инвестиции, обяснява Ана Симеонова, мениджър „Бизнес развитие“ в застрахователния посредник „Брокер инс“.
Като цяло застрахователните компании отчитат ръст в интереса към комбинираните продукти. По данни на Комисията за финансов надзор през миналата година събраните премии по „Живот“ с инвестиционен фонд са почти 70 млн. лв., с 20% ръст в сравнение с 2016 г. Това е само 15,5% от общия пазар на животозастраховки, но е с 2 пункта увеличение спрямо дела, който са имали година по-рано.
Допреди няколко години животозастраховките, които наричаме „класически“, осигуряваха доста добра доходност, добавяна към натрупващата се главница. Пазарите и ценните книжа като облигации, както и банковите депозити, осигуряваха добри печалби. Тогава се продаваха застраховки, към които освен всички покрития се поемаше ангажимент всяка година да се трупа определена доходност“, коментира представител на животозастрахователна компания. Постепенно обаче нещата се промениха и спадът на печалбите, комбиниран с отрицателни лихви, направи невъзможно сигурното обещание за доходност всяка година. Така в опит да задържат клиентите си застрахователните компании започнаха да предлагат инвестиционен продукт към класическите си полици. Според статистиката на „Брокер инс“ в момента средната натрупана доходност от инвестиционни полици е 2 – 6% в края на срока на договорите.
Класическите животозастраховки с гарантирана доходност, сключени в онези по-добри времена, продължават да се изплащат. Дори застрахователят да няма никаква печалба от инвестициите, договорът си е договор и клиентът получава това, което му е обещано.

Възможности
При подписването на договора клиентът избира в какъв фонд да бъдат вложени парите от инвестиционната му част – основните групи са нискорисков, балансиран и високорисков. Голямото предимство на продуктите с инвестиционен фонд е възможността с малко пари да се възползвате от печалбите на големи международни пазари, казват от застрахователя „Уника“. Може да комбинирате печалба от движенията на акциите във водещ технологичен индекс, фючърси върху злато, държавни ценни книжа, облигации на големи корпорации. При индивидуалното инвестиране, за да си направите портфейл от акции и други инструменти, са ви необходими поне няколко хиляди долара или евро. То е свързано и с доста високи такси за лицензирания посредник, без който нямате достъп до пазара.
И при животозастраховките с инвестиционен характер се дължат такси за управление на средствата, но те са доста по-малки. Това са административни и встъпителни такси, инвестиционна – от стойността на нетните активи, за всяка извънредна премия, такса при откупуване преди изтичане на срока. Отделните компании може да начисляват и други, индивидуални такси.
Голямото предимство на всички животозастраховки е спестяването на данъци – до 10% от годишната данъчна основа може да се намали с платените премии. Всъщност това е вид отлагане на данъка, тъй като при изплащането на сумата в края на договорения срок държавата си събира отпуснатото облекчение. Когато срокът на договора е поне 15 години и не го прекратите предсрочно, данъкът е 7%. И
Плюсове

Обезщетение при смърт и злополуки, както при класическите животозастраховки.
Възможност да се печели от международните финансови пазари, влагайки малки суми.
Спестяване на част от данъка върху доходите или отлагането му.
Възможност да се добавят покрития към застрахователната част и да се променя рискът в инвестиционната.

и минуси

При изтегляне на парите преди края на срока ще получите само част от договорената за падеж сума.
Липсва гаранция за бъдеща доходност.
При срок под 15 години трябва да платите обратно на държавата използваното данъчно облекчение от 10%.
Всяка животозастраховка дава обезщетение САМО за рисковете, предварително описани и покрити от полицата.

Коментари